Fonder

Föreningen förvaltar en fond, Lövskogsfonden.

Sevedebygdens Naturskyddsförening skall genom att utdela fondmedel stimulera

intresset för naturvård-främst vad gäller insatser för bevarande och skötsel av

lövskogsbiotoper.

Fondmedel bör i första hand tilldelas enskilda personer för föredömliga insatser

på egen eller förvaltad skog. Fondmedel kan även utdelas till andra personer,

som gjort synnerligen förtjänstfulla insatser i fondens syfte.

Medel söks hos föreningens styrelse.